Solar Radiation (W/m2) Thursday
   November    2023